WORX 12V無刷鋰電衝擊起子 WU132

WORX 20V鋰電起子機 WU294

WORX 20V 28mm無刷電錘 WU398

WORX 20V 26mm無刷電錘 WU389

WORX 20V 24mm無刷電錘 WU388

WORX 20V 22mm無刷電錘 WU386

WORX 20V 18mm升級版無刷電錘 WU380S

WORX 綠色電池

WORX 20V 多功能吹吸機 WG549E

WORX 20V 園藝修籬機 WG261E

WORX 20V 多功能園藝修剪機 WG801E

WORX 20V 25cm大功率鏈鋸機 WG322E

WORX 40V 35cm鏈鋸機 WG384E

WORX 20V 40瓦LED工作燈 WX026

WORX 橘色電池